Stojíme solidárně s Hongkongem 🇭🇰 a Tchaj-wanem (Čínská republika) 🇹🇼
Přihlásit
Smluvní podmínky
Aktualizováno 10. ledna 2021
1. Úvod; Váš souhlas s těmito Podmínkami
Přečtěte si prosím tyto Smluvní podmínky, naše Zásady ochrany soukromí a naše Zásady používání souborů cookie (společně „Smlouva“) před použitím stránky safebash.com (dále jen „SafeBash“, „Platforma“, „Společnost“, „my“, „naše“, nebo „nás“) a/nebo jakýkoli obsah, funkčnost a služby poskytované prostřednictvím SafeBash (všechny společně „SafeBash“, „Službami“ nebo „Službou“). Používáním nebo přístupem ke Službám souhlasíte („Uživatel“ nebo „vy“) s tím, že se stanete vázáni všemi podmínkami této Smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této Smlouvy, neměli byste a nesmíte používat naše Služby. V této Smlouvě, pokud kontext nevyžaduje jiný výklad: jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak; odkaz na osobu zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, trusty a partnerství; „Zahrnuje“ znamená „zahrnutí bez omezení“.
Chceme, aby náš vztah s vámi byl co nejvíce transparentní a informovaný, proto si před zahájením používání SafeBash prosím pečlivě přečtěte tuto Smlouvu, protože používáním Platformy přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou a budete se jí řídit.
Pokud nesouhlasíte s některými zde uvedenými ustanoveními, můžete Platformu buď opustit (i když nám bude líto, že odcházíte), nebo nás kontaktovat na legal@safebash.com. Rádi uslyšíme vaše připomínky a návrhy.
2. Způsobilost
Tato Služba je poskytována výhradně osobám, které mají alespoň 18 let. Každý uživatel nese výhradní odpovědnost za veškerý svůj obsah sdílený prostřednictvím Platformy. Můžeme podle vlastního uvážení odmítnout nabízet Služby jakékoli osobě nebo subjektu a kdykoli změnit jejich kritéria způsobilosti. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění toho, aby tato Smlouva byla v souladu se všemi zákony, pravidly a předpisy, které se na vás vztahují. Právo na přístup ke Službám je zrušeno, pokud je tato Smlouva zakázána nebo v rozsahu nabízení prodeje nebo poskytování Služeb je v rozporu s platnými zákony, pravidly nebo předpisy. Služby jsou dále nabízeny pouze pro vaše použití, nikoli pro použití nebo výhody jakékoli třetí strany.
3. Změny Podmínek a Platforma
SafeBash je nedokončená práce, což znamená, že se v blízké budoucnosti hodně změní. Vyhrazujeme si právo příležitostně aktualizovat Platformu a tuto Smlouvu podle našeho uvážení. Postaráme se o to, abychom každou významnou změnu oznámili prominentním způsobem. Vaše další používání Platformy po zveřejnění aktualizovaných podmínek služby znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi.
4. Přístup ke Službě, Zabezpečení a Ochrana osobních údajů
Usilovně pracujeme na vylepšení SafeBash, ale nemůžeme zaručit, že Platforma bude v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vyhrazujeme si také právo pozastavit nebo omezit přístup k některým funkcím. V žádném případě nebudeme odpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu nebude kdykoli nebo po jakoukoli dobu k dispozici celá Platforma nebo její část, ani za ztrátu dat (viz také část 7 níže).
Chcete-li získat přístup k určitým funkcím Platformy, musíte se zaregistrovat zadáním svého e-mailu a zvolením přístupové fráze jako součásti našich bezpečnostních postupů. S takovými informacemi musíte zacházet jako s důvěrnými, nesmíte je sdělovat žádné třetí straně a musíte používat SafeBash pouze osobně. Existuje postup resetování hesla, pokud jste heslo zapomněli, nicméně může dojít ke ztrátě některých nebo všech vašich dat. Prosím informujte nás o jakémkoli narušení bezpečnosti. Důrazně doporučujeme zvolit silnou přístupovou frázi (např. „Tr1@ngle_has_50ty-miLLion_Sides“) a na konci každé relace se ze svého účtu odhlásit.
Podmínkou vašeho používání Služeb je, že všechny informace, které poskytnete na Platformě jsou správné, aktuální a úplné. V budoucnu můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Jak je u internetových stránek zvykem, vyhrazujeme si právo deaktivovat jakýkoli uživatelský účet, a to kdykoli podle našeho výhradního uvážení z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně případů, kdy podle našeho názoru nedodržíte jakékoli ustanovení této Smlouvy.
Pro všechny uživatele používáme silné šifrovací algoritmy, ale nemůžeme zaručit, že každé použití bude bezpečné. Nezaručujeme také, že Služba nebo jakýkoli obsah poskytovaný na Platformě je bezchybný. Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.
5. Práva k Duševnímu vlastnictví a Pokyny k používání
Platforma a její původní obsah, funkce (včetně vzhledu) jsou vlastnictvím SafeBash a jsou chráněny zákony Irské republiky, Evropské unie, a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodními tajemstvími a dalšími zákony o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat žádný z našich materiálů chráněných autorskými právy, s výjimkou rozsahu povoleného samotnou Platformou. Pokud máte pochybnosti o tom, zda a jak používat naše materiály, napište nám své otázky na adresu: legal@safebash.com
Pro účely této Smlouvy je zahrnut pojem „Obsah“ mimo jiné informace, data, text, fotografie, videa, zvukové klipy, písemné příspěvky a komentáře, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce generované, poskytované nebo jinak zpřístupněny na Platformě nebo prostřednictvím ní. Pro účely této Smlouvy zahrnuje „Obsah“ také veškerý Uživatelský obsah (jak je definováno níže).
Veškerý Obsah přidaný, vytvořený, nahraný, odeslaný, distribuovaný nebo zveřejněný na Platformě uživateli (souhrnně „Uživatelský obsah“), ať už veřejně publikovaný nebo soukromě přenášený, je výhradní odpovědností osoby, která takový Uživatelský obsah vytvořila. Prohlašujete, že veškerý vámi poskytnutý Uživatelský obsah je v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy. Berete na vědomí, že veškerý Obsah, včetně Uživatelského obsahu, ke kterému přistupujete pomocí Platformy, je distribuován na vaše vlastní riziko a budete výhradně odpovědní za jakékoli škody nebo ztráty pro vás nebo jakoukoli jinou stranu z toho vyplývající. Nezaručujeme, že jakýkoli Obsah, ke kterému přistupujete na Platformě nebo prostřednictvím ní, je nebo bude přesný.
Tímto také udělujete každému uživateli Platformy nevýhradní, trvalou licenci pro přístup k vašemu Uživatelskému obsahu prostřednictvím Platformy a pro používání, zobrazování a provádění tohoto Uživatelského obsahu. Kvůli jasnosti, výše uvedená licence udělená nám a našim uživatelům nemá vliv na vaše další vlastnická nebo licenční práva k vašemu Uživatelskému obsahu, včetně práva udělovat další licence k vašemu Uživatelskému obsahu, pokud není písemně dohodnuto jinak. Prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá práva udělit nám takové licence bez porušení jakýchkoli práv třetích stran, mimo jiné včetně jakýchkoli práv na ochranu soukromí, práv na reklamu, autorských práv, ochranných známek, smluvních práv nebo jakéhokoli jiného duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.
Nezaručujeme, že na Platformě bude zpřístupněn jakýkoli Obsah. Vyhrazujeme si právo, i když nejsme povinni, (i) odstranit nebo upravit jakýkoli Obsah podle našeho výhradního uvážení, kdykoli, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu (mimo jiné po přijetí nároků nebo tvrzení od třetích stran nebo úřadů týkajících se takového Obsahu nebo pokud se obáváme, že jste mohli porušit tuto Smlouvu), nebo úplně bezdůvodně a (ii) odstranit nebo zablokovat jakýkoli Obsah z Platformy.
Jste oprávněni používat Platformu pro své osobní, nekomerční použití nebo legitimní obchodní účely, pokud jsou vaše aktivity zákonné a v souladu s touto Smlouvou. Zakázané použití zahrnuje porušení zákonů a předpisů, hackování Platformy jakýmkoli způsobem nebo porušování níže uvedených Standardů obsahu. Nepřevádí se na vás žádné právo, nárok ani podíl na Platformě ani na jakýkoli obsah Platformy a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Jakékoli použití Platformy, které tato Smlouva výslovně nepovoluje, je porušením této Smlouvy a může vést ke zrušení účtu.
Vítáme vaši zpětnou vazbu ve formě recenzí, komentářů a návrhů nebo doporučení ohledně úprav, vylepšení nebo změn ve Službách nebo Platformě, které si můžete podle svého výhradního uvážení čas od času zvolit poskytnout („Zpětná vazba“). Když poskytnete Zpětnou vazbu, udělíte nám, v rámci všech práv, nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, přenositelnou, sublicencovatelnou, neodvolatelnou, trvalou licenci k použití této Zpětné vazby nebo k začlenění do Platformy nebo jiných produktů či Služeb.
Platforma může obsahovat Obsah konkrétně poskytovaný námi, našimi partnery nebo našimi uživateli a takový Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Musíte dodržovat a udržovat veškerá upozornění na autorská práva, informace a omezení obsažená v jakémkoli Obsahu přístupném prostřednictvím Platformy.
6. Uživatelské příspěvky a Obsahové standardy. Zvláštní odmítnutí odpovědnosti za legální obsah
Platforma obsahuje Obsah vytvářený uživateli a může také obsahovat vývěsky, osobní webové stránky, fóra nebo jiné interaktivní funkce, které vám umožňují nahrávat, zveřejňovat, odesílat, publikovat, zobrazovat nebo přenášet Obsah jiných uživatelů na Platformu nebo prostřednictvím Platformy. Veškerý Uživatelský obsah musí být zákonný, nesmí obsahovat spam a nesmí obsahovat viry ani jiný malware. Přesněji řečeno, ale aniž by bylo omezeno výše uvedené, musí vyhovovat následujícím standardům obsahu:
  • Nepropagovat násilí ani diskriminaci.
  • Neporušovat žádné patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva ani jiná práva duševního vlastnictví žádné jiné osoby.
  • Neporušovat zákonná práva (včetně práv na publicitu a soukromí) ostatních nebo jakýkoli obsahový materiál, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů nebo který by jinak mohl být v rozporu s touto Smlouvou.
  • Nepropagovat žádnou nezákonnou činnost ani neobhajovat nebo nepodporovat žádné protiprávní jednání.
  • Nesmíte se vydávat za jinou osobu nebo zkreslovat vaši identitu nebo příslušnost k jakékoli osobě nebo organizaci.
  • Nezapojovat se do komerční aktivity nebo prodeje, jako jsou soutěže, loterie a jiné propagační akce, barter nebo reklama.
  • Pokud to tak není, nevyvolávat dojem, že obsah pochází od nás nebo od jakékoli jiné osoby či subjektu.
Respektujte prosím naši komunitu a pomozte nám minimalizovat problémy.
Nezavazujeme se kontrolovat veškerý materiál před jeho zveřejněním na Platformě a nemůžeme zajistit okamžité odstranění nevhodného materiálu po jeho zveřejnění. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli akci nebo nečinnost týkající se přenosu, komunikace nebo Obsahu poskytovaného jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou. V nepravděpodobném případě, že obdržíme žádost o smazání nebo blokaci Obsahu podložený platným soudním příkazem, si vyhrazujeme právo odhalit totožnost uživatele, pokud to vyžaduje zákon. Zříkáte se a budete chránit Společnost před jakýmikoli nároky vyplývajícími z jakýchkoli kroků přijatých Společností během nebo v důsledku jejích vyšetřování a z jakýchkoli opatření přijatých v důsledku vyšetřování buď Společností, nebo orgány činnými v trestním řízení. Jakékoli předvolání nebo pokusy vládních agentur nebo organizací soukromého sektoru získat přístup k jakýmkoli informacím o vás budou rázně zpochybněny. V nepravděpodobném případě, že budeme ze zákona povinni odhalit informace, které jste nám poskytly, se vás pokusíme upozornit (pokud nám to nebude zakázáno), že byla podána žádost o vaše informace, abychom vám poskytli příležitost vznést námitku proti odhalení.
Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah porušuje vaše autorská práva, kontaktujte nás na adrese legal@safebash.com.
8. Zřeknutí se Záruk, Omezení odpovědnosti a Odškodnění
Vaše používání SafeBash je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „tak, jak je“, a „jak je k dispozici“. Zříkáme se veškerých záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Neneseme odpovědnost za škody, přímé ani následné, vyplývající z vašeho používání Platformy, a souhlasíte s tím, že nás budete hájit, odškodňovat a chránit před jakýmikoli nároky, ztrátami, náklady na odpovědnost a výdaji (včetně, ale nejen, poplatků za právní zastoupení) vzniklých z vašeho porušení jakýchkoli práv třetích stran. Berete na vědomí, že k používání Platformy máte pouze omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci. Vzhledem k tomu, že Platforma může obsahovat chyby, souhlasíte s tím, že ji budete používat opatrně a vyhnete se jejímu používání, které by mohlo vést ke ztrátě vašeho majetku nebo informací či informací třetích stran.
9. Geografická omezení
Platforma sídlí v Evropské unii. Neručíme, že Platforma nebo jakýkoli její obsah je přístupný, vhodný nebo legální mimo Evropskou unii. Pokud přistupujete k Platformě ze zemí mimo Evropskou unii, činíte tak z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování místních zákonů.
10. Rozhodné právo, Jazyk a Jurisdikce
Tato Smlouva a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nich nebo s nimi související se řídí a vykládá v souladu s vnitřními zákony Irské republiky, aniž by provedl jakoukoli volbu nebo kolizi ustanovení zákona nebo pravidla.
Anglická jazyková verze této Smlouvy bude ve všech ohledech rozhodující a bude mít přednost v případě jakýchkoli nesrovnalostí s přeloženými verzemi, pokud existují.
Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z této Smlouvy nebo Platformy nebo související s nimi bude zahájeno výhradně u soudů Irské republiky.
11. Zřeknutí se Odpovědnosti a Oddělitelnost
Naše nevyužití nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení této Smlouvy nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a SafeBash a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí dohody (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí této Smlouvy). Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy považováno soudem s příslušnou jurisdikcí za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude takové ustanovení vyloučeno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení této Smlouvy zůstala v platnosti v plné síle a účinku.
12. Zpětná vazba
Uvítáme jakékoli připomínky, dotazy a komunikaci na adrese legal@safebash.com.